فرهنگ نوین

موسسه آموزشی فرهنگ نوین

برگزار کننده دوره های مختلف آموزشی و ارائه دیپلم رسمی

فرهنگ نوین

مرکز آزمون

ارائه گواهینامه کارکنان دولت و بخش خصوصی جهت ارتقاء شغلی

فرهنگ نوین

آموزش آنلاین

برگزاری دوره های آموزش آنلاین به همراه محتوای صوتی و تصویری

فرهنگ نوین

دوره های حضوری

برگزاری دوره های آزاد آموزش کامپیوتر و آموزش زبان انگلیسی

فرهنگ نوین

دیپلم رسمی

ارائه انواع دیپلم رسمی، دیپلم کاردانش، دیپلم آموزش و پرورش