شماره حساب های موسسه فرهنگ نوین به منظور واریز وجه به شرح زیر می باشد:

شماره حساب بانک ملت: 79489193 بنام حامد فراهت

شماره کارت بانک ملت: 6104-3379-6018-3695 بنام حامد فراهت

شماره شبای ملت: IR850120000000000079489193